www.grad.ku.ac.th
หน้าแรก 

กรุณากรอกรายละเอียด
ชื่อบริษัทของท่าน : เลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ :


*** ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายนอกใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ใช้ในการตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน ผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
*** ระบบตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการให้ตรวจสอบได้เฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป


ติดตามสถานะการขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรุณาใส่เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิของท่าน